ประกาศขายทอดตลาดจ้างรื้อถอนและจำหน่ายซากสิ่งปลูกสร้างและอาคาร ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี ………………………………………………………….

ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี

เรื่อง  ขายทอดตลาดจ้างรื้อถอนและจำหน่ายซากสิ่งปลูกสร้างและอาคาร
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘  จังหวัดจันทบุรี

………………………………………………………….

                   ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘  จังหวัดจันทบุรี  จะขายทอดตลาดจ้างรื้อถอนและจำหน่ายซากสิ่งปลูกสร้างและอาคาร  จำนวน ๓ รายการ  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  โดยวิธีการยื่นซอง
ประมูล ในวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๔๘  จังหวัดจันทบุรี

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง  ๆ  ในการดำเนินการขายทอดตลาดจ้างรื้อถอนและจำหน่ายซากสิ่งปลูกสร้างและอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑  กันยายน ๒๕๖๑ ถึง  ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึง ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์
๐๓๙-๓๐๙๑๘๕ ในวันเวลาราชการ หรือ www.rpg48.ac.th โดยผู้ประมูลต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ประกาศ   

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*