พระบรมราโชบาย

พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ที่พระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์

 1. รู้จักรักษาความสะอาดทั้งกายและใจ

 2. รู้จักช่วยเหลือตนเอง

 3. เป็นเด็กดีมีความเมตตา กรุณา

 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

 5. ตรงต่อเวลา

 6. มีความกตัญญูกตเวที

 7. มีความขยันหมั่นเพียร

 8. มีความประพฤติเรียบร้อย

 9. มีความโอบอ้อมอารี

 10. รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข

 11. รู้จักการทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์แล้วนำไปจำหน่าย

 12. รู้จักมัธยัสถ์อดออม ฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร เพื่ออนาคตของตนเอง