ข้อมูลโรงเรียน

            ประวัติของโรงเรียน

     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี  เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2504   รับนักเรียนอยู่ประจำ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2504 ตรงกับขึ้น15 ค่ำ เดือน 7 ปีฉลู ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนจำนวน 40 คน เป็นชายล้วน เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2535 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2543 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2536  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556  

               วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี คือ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ที่มีความลำบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้

 

พืันที่ของโรงเรียน

             

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

เนื้อที่ 351 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

 

เบอร์โทรศัพท์  039 309185  โทรสาร 039 309185 

ตราประจำโรงเรียน

website http://www.rpg48.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปรัชญาของโรงเรียน

       จงยืนอยู่ ณ จุดที่ปลอดภัย         

คำขวัญของโรงเรียน     

  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  สู้พัฒนา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน          

ขาว เขียวเหลือง

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และ

เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ ได้แก่ สพป.จันทบุรี 2  และ  สพม.17

 

 

เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน  

ลำดับ เขตพื้นที่บริการ เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัด อำเภอ สพม. สพป.
1 ฉะเชิงเทรา ทุกอำเภอ สพม.6 สพป.ฉะเชิงเทรา 1

สพป.ฉะเชิงเทรา 2

2 ชลบุรี ทุกอำเภอ สพม.18 สพป.ชลบุรี 1

สพป.ชลบุรี 2

สพป.ชลบุรี 3

3 ระยอง ทุกอำเภอ สพม.18 สพป.ระยอง 1

สพป.ระยอง 2

4 จันทบุรี ทุกอำเภอ สพม.17 สพป.จันทบุรี 1

สพป.จันทบุรี 2