ข้อมูลทั่วไป

                          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี  เดิมชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.2504 วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี คือ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ที่มีความลำบาก ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ และจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้

 

พื้นที่โรงเรียน

มีเนื้อที่ทั้งหมด  351 ไร่  2 งาน  57 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 130 ถนนบำราศนราดูร  หมู่10  ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

 

 

ตราประจำโรงเรียน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตราโรงเรียนในขนาดความคมชัดที่สูงขึ้น ได้ที่นี่   

ปรัชญาของโรงเรียน

จงยืนอยู่ ณ จุดที่ปลอดภัย 

 

คำขวัญของโรงเรียน

 ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สู้พัฒนา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม     

 

สีประจำโรงเรียน 

ขาว เขียว เหลือง