โครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร

[โครงการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร]
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (กอ. รมน.จบ. )
จัดกิจกรรมโครงการ “ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ”   ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร แก่นักเรียน และร่วมกันปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์

<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*