รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 ใบสมัคร   คำรับรอง-1

ระเบียบการ รับสมัครเข้าเรียน 

 

             ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ที่นี่

โรงเรียนเปิดรับนักเรียน

ในเขตพื้นที่บริการ  ๔ จังหวัดได้แก่

จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

การรับสมัคร

Øโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่

ป.๑,ม.๑ และม.๔

Øสมัครได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี    ตั้งแต่วันที่ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน

๑.ชุดใบสมัคร (ขอรับจากโรงเรียนหรือ  ใบสมัคร )   

๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓. ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ. ๗) หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) พร้อมสำเนา

๔.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดา)

๕.สำเนาสูติบัตร

๖. สำเนาใบมรณะบัตรบิดา มารดา กรณีบิดา มารดา เสียชีวิต จำนวน ๑ ฉบับ

เอกสารหลักฐานในการรายงานตัวเข้าเรียน

๑ .สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มาดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๔. สำเนามรณะบัตรบิดา มารดา กรณีบิดา มารดา เสียชีวิต จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุหมู่เลือด/ระบุโรคประจำตัว

๖. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๗. หนังสือขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรีจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้าย)

๘. หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำชุมชน

** หมายเหตุ เอกสารการรายงานตัวคนละชุด กับเอกสารการสมัครเข้าเรียน

กำหนดมอบตัวเข้าและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

นักเรียนใหม่ที่รายงานตัวเข้าเรียนแล้วรับการปฐมนิเทศ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ  หอประชุม   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี

การปฐมนิเทศและเข้าค่ายนักเรียนใหม่

 วันอังคารที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

คุณสมบัติของนักเรียนที่รับเข้าเรียน

คุณสมบัติทั่วไป

Øเป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดตามคำอธิบายความหมายของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา       ของกระทรวงศึกษาธิการ

Øเป็นเด็กที่ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายฉับพลันต่อชีวิตหรือเป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักเรียนประจำ

คุณสมบัติตามระดับชั้นที่เข้าเรียน

Ø สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือเป็นเด็กที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแล้ว

Ø สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หรือสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

Ø สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า

Ø สมัครเข้าเรียนชั้นอื่นๆ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนต่างๆ หรือมีผลการเรียนของชั้นเรียนที่ผ่านมาซึ่งสามารถนำมาเทียบโอนได้ตามแผนการเรียนของระดับชั้นที่จะศึกษาต่อ

การจัดบริการให้นักเรียนแบบอยู่ประจำ

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

Ø โรงเรียนจัดหอพักให้นักเรียน โดยแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง มีครูประจำหอพัก โดยอยู่ร่วมกับนักเรียน

Ø โรงเรียนจัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้นักเรียนครบทั้ง ๓ มื้อ โดยมีครูโภชนาการและครูเวรประจำวันเป็นผู้ดูแลและกำกับด้านสุขนิสัย

Ø โรงเรียนจัดเครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬาชุดลูกเสือเนตรนารี ชุดลำลอง ให้กับนักเรียนทุกคน

Øโรงเรียนจัดวัสดุ อุปกรณ์ สนามกีฬาไว้สำหรับให้นักเรียนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกายทุกวัน

Øโรงเรียนจัดเรือนพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลประจำ

Øโรงเรียนจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นด้านการอาชีพ  รวมทั้งจัดให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาทุกคน

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร    คำรับรอง-1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จังหวัดจันทบุรี

๑๓๐ หมู่ ๑๐ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๙๓๐-๙๑๘๕

www.rpg48.ac.th

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*