ประกาศ การรับรายงานตัวเข้าโรงเรียนของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา (COVID-19) และมาตรการการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้
1. ตารางกำหนดการรายงานตัวเข้าโรงเรียน

2. แนวปฏิบัติการรายงานตัวเข้าโรงเรียนของนักเรียน
2.1 ให้นักเรียนทุกคนดาวโหลดแบบฟอร์มคำรับรองการกักตัวที่บ้าน/ชุมชน ที่โรงเรียน ส่งที่
โรงเรียน ในวันที่รายงานตัวเข้าโรงเรียน

2.2 กรณีนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4 และชั้นอื่น ๆ ให้เตรียมเอกสารการรายงานตัวเข้าโรงเรียนตาม
รายละเอียดเอกสารหลักฐาน การรับรายงานตัวเข้าเรียนใหม่ ดังแนบมาพร้อมนี้

2.3 ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียน มารายงานตัวเข้าโรงเรียน ให้ตรงตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*